รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเข้าศึกษา โครงการนิสิตพ้นสภาพ  
     
ลำดับที่  ชื่อ-นามสกุล  สาขาวิชา