แบบประเมินภาวะผู้นำ
สำนักวิทยบริการในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

          หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดหาร ที่ดี ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงตามหลักธรรมทางศาสนาเท่านนั้น แต่รวมถึงศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงปรพพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ ปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอกเป็นต้น หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้าน เมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมมาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 ข้อ
           คำชี้แจง : การประเมินนี้ใช้ในการทดลองประเมินภาวะผู้นำของผู้บริหารสำนักวิทยบริการตามหลักธรรมาภิบาล ก่อนนำไปใช้ ประเมินจริง (Try Out แบบสอบถามก่อน) และและการประเมินนี้ไม่มีผลต่อการประเมินพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรใดๆ ทั้งสิ้น

          * หมายเหตุ : ข้อมูลการประเมินของผู้เข้าประเมิน จะถูกเก็บเป็นความลับ
       

  oas.csc.ku.ac.th   csc.ku.ac.th