โครงการเรียนสะสมหน่วยกิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปีการศึกษา 2557

หลักการและเหตุผล