คู่มือการใช้งานระบบ

 

  หน้าเข้าสู่ระบบกำหนดสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน 
เป็นหน้าที่ให้ผู้ใช้ป้อน ชื่อผู้ใช้ในช่องกรอกข้อมูลที่ชื่อ UserName และกรอกรหัสผ่าน ในช่องกรอกข้อมูลที่ชื่อ PassWord เพื่อเป็นการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบ
 
หน้าหลัก         เป็นหน้าแรกของระบบ เป็นหน้าที่รวมรายการทั้งหมดเอาไว้ ซึ่งประกอบด้วย เมนูด้านบนที่มีรายการคือ ล็อคสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน ปลดล็อคการลงทะเบียนเรียน ช่วยเหลือ   ส่วนรายการด้านล้างมีใว้สำหรับค้นหารายการ ล็อคและปลดล็อคต่างๆ ตามปีการศึกษา ภาคการศึกษา ตามรหัสนิสิต รหัสผู้ล็อคสิทธิ์ หรือ รหัสผู้ปลดล็อคสิทธิ์
   
 
การค้นหาข้อมูล : ข้อที่ได้จากการค้นหาจะประกอบไปด้วย รายการดังนี้  
รายการ ความหมาย
ลำดับ ลำดับที่ ใช้ในการเรียงลำดับของแต่ละรายการ
ปี/ภาค ปี/ภาค เป็นปีภาคการศึกษาที่ทำรายการล็อค หรือปลดล็อคสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน
รหัสนิสิต รหัสนิสิตผู้ถูกทำรายการดังกล่าว
ชื่อ-นามสกุล เป็นชื่อนามสกุลของผู้ถูกทำรายการ (นิสิต)
รายการล็อค คือ ประเภทรายการล็อคสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน
สถานภาพ คือ สถานะของการโดลล็อคสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน สามารถมีได้ 2 สถานะ คือ ล็อค และ ปลดล็อค
     ล็อคคือ นิสิตคนดังกล่าวถูกล็อคการลงทะเบียนเรียนอยู่
     ปลดล็อค คือ นิสิตคนดังกล่าวเคยถูกล็อคสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน และได้ถูกปลดล็อคเรียบร้อยแล้ว
ผู้ล็อค คือ username ของผู้ที่ทำรายการล็อคการลงทะเบียนเรียน ดังกล่าว ซึ่งจะระบุหน่วยงานที่สังกัดอยู่ด้วย
ผู้ปลดล็อค คือ username ของผู้ที่ทำรายการปลดล็อคการลงทะเบียนเรียน ดังกล่าว ซึ่งจะระบุหน่วยงานที่สังกัดอยู่ด้วย
เหตุผลที่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ คือ สาเหตุที่ทำการปลดล็อคการลงทะเบียนเรียนให้กับนิสิตคนดังกล่าว เช่น ลงทะเบียนเรีนยได้ เพราะชำระค่าปรับแล้ว
*** หมายเหตุ (เพิ่มเติม) กรณีที่ช่องของผู้ล็อค และผู้ปลดล็อค มีระบุ username ผู้ล็อคและผู้ปลดล็อคอยู่ แต่สถานภาพ ยังเป็น ล็อคอยู่ แสดงว่ามีการล็อคการลงทะเบียนเรียนซ้ำกันมากกว่า หนึ่งครั้ง โดยที่มีการปลดล็อคสิทธิ์ก่อนแล้ว
   

การล็อคสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน

 

ขั้นตอนการล็อคสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน

1. เลือกรายการเมนูที่อยู่ด้านบนสุดชื่อ "ล็อคสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน" แล้วจะได้หน้าดังภาพด้านบน
2. เลือกรูปแบบการล็อคการลงทะเบียนเรียน ซึ่งจะมีรูปแบบการลงทะเบียนเรียน อยู่สองแบบ คือ ล็อคการลงทะเบียนเรียนเป็นรายบุคคล และ ล็อคการลงทะเบียนเรียน แบบ อัพโหลดจากไฟล์ .csv
  2.1 การล็อคการลงทะเบียนเรียน แบบรายบุคคล (รูปด้านบน)
    1) คลิ๊กเลือกที่ปุ่ม radio button หน้าคำว่า ล็อคสิทธิ์รายบุคคล
    2) กรอกข้อมูลการล็อคสิทธิ์ให้ครบถ้วน ซึ่งต้องกรอกข้อมูลคือ รหัสนิสิตที่ต้องการล็อคสิทธิ์ เลือกปีการศึกษา ภาคการศึกษา และเลือกประเภทการล็อค (ประเภทการล็อคของแต่ละหน่วยงานนั้นจะแต่ต่างกันไปตามสิทธิ์การล็อคการลงทะเบียนเรียนของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับจากระบบ)
    3) คลิก ปุ่มค้นหา เพื่อ เริ่มค้นหารายการที่จะทำการล็อคสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน
 

เมื่อคลิกปุ่มค้นหาแล้ว จะได้หน้า ดังรูป ดังนี้

    4) ข้อมูลที่ได้ คือ ข้อมูลเบื้องต้นของนิสิต และรายการล็อคที่จแสดงตามประเภทการล็อคที่เลือก ตามข้อ 2)
    5) ให้ทำการเลือกรายการที่ต้องการล็อคการลงทะเบียนเรียน โดย คลิกเลือกที่ช่อง "เปลี่ยนสถานะเป็นล็อค"
    6) หากยังไม่มีประวัติการถูกล็อค ข้อมูลช่องสถานะ ช่องผู้ล็อค และช่อง ล็อคเมื่อ จะว่างอยู่ เพราะไม่มีประวัติการถูกล็อคการลงทะเบียนเรียนด้วย รายการล็อคประเภทนี้ใน ปีการศึกษา และภาคการศึกษาดังกล่าว มาก่อน
    7) ทำการบันทึก โดยการกดที่ปุ่ม บันทึก หรือ ยกเลิกถ้าต้องการยกเลิกการล็อคสิทธิ์
    8) เมื่อทำการบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วระบบจะแจ้งผลการบันทึก ว่า "บันทึกข้อมูลเรียบร้อย" ให้คลิกตอบตกลง แล้วระบบจะกลับมาที่หน้าล็อคสิทธิ์เหมือนเดิม สิ้นสุดการล็อคสิทธิ์รายบุคคล

 

2.2 การล็อคการลงทะเบียนเรียน แบบไฟล์ .CSV


    1) คลิ๊กเลือกที่ปุ่ม radio button หน้าคำว่า ล็อคสิทธิ์แบบไฟล์
    2) กรอกข้อมูลการล็อคสิทธิ์ให้ครบถ้วน ซึ่งต้องกรอกข้อมูลคือ รหัสนิสิตที่ต้องการล็อคสิทธิ์ เลือกปีการศึกษา ภาคการศึกษา และเลือกประเภทการล็อค รายการ (ประเภทการล็อคของแต่ละหน่วยงานนั้นจะแต่ต่างกันไปตามสิทธิ์การล็อคการลงทะเบียนเรียนของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับจากระบบ) และ ไฟล์รหัสนิสิต ที่บันทึกเป็น ไฟล์นามสกุล .csv
    3) คลิกปุ่มเลือกไฟล์ ที่ช่องกรอกข้อมูลรหัสนิสิต เสร็จแล้วทำการเลือกไฟล์ข้อมูลนิสิต ที่บันทึกเป็นไฟล์ นามสกุล .csv ซึ่งจะมีตัวอย่างไฟล์อยู่ด้านล่างของส่วนกรอกข้อมูล ดังภาพต่อไปนี้


    4) เมื่อเลือกไฟล์เสร็จแล้ว คลิก ปุ่มอัพโหลดไฟล์ เพื่อ ทำรายการที่จะทำการล็อคสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน ตามรหัสนิสิตที่อยู่ในไฟล์ .csv


    5) ข้อความบอก เมื่อการอัพโหลดสำเร็จ โดยจะบอกว่า อัพโหลดสำเร็จไปเท่าไหร่ จากทั้งหมด และผิดพลาดเท่าไหร่และจะมีข้อความจากระบบ เพื่อบอกให้รอการยืนยันการล็อคสิทธิ์ ดังภาพต่ไปนี้

   6) เสร็จแล้วระบบจะแจ้งรายละเอียดผลการอัพโหลด กรณีมีรหัสนิสิตที่ไม่ถูกต้อง หรือว่า มีรหัสนิสิตที่ไม่สามารถทำการล็อคสิทธิ์ได้ จะอยู่ในหัวข้อ รหัสนิสิตที่มีปัญหา ดังภาพต่อไปนี้

   7) กรณีที่มีรหัสนิสิตที่ไม่มีปัญหา ระบบจะให้ทำการยืนยันการล็อคสิทธิ์อีกครั้ง โดยแสดงรายชื่อนิสิตที่ต้องการล็อค ตามข้อมูลในไฟล์ที่ทำการอัพโหลดขึ้นไป ดังภาพต่อไปนี้

   8) เมื่อคลิกเลือกเพื่อทำการยืนยันแล้วให้กดปุ่มยืนยันการรล็อคสิทธิ์ เพื่อการการล็อคการลงทะเบียนเรียน ถ้าไม่ต้องการให้ทำการกดปุ่มปฏิเสธการล็อคสิทธิ์

   9) เมื่อคลิกปุ่มยืนยันการล็อคสิทธิ์ ระบบจะมีข้อความแจ้ง อีกทีว่าต้องการยืนยันการล็อคสิทธิ์ ดังภาพต่อไปนี้

   10) หลังจากนั้นให้กดปุ่มตกลงเพื่อทำการบันทึก หรือ กดปุ่ม ยกเลิก หากไม่ต้องการทำรายการดังกล่าว

การปลดล็อคการลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอนการปลดล็อคจะมีขั้นตอนที่เหมือนๆกับกับขั้นตอนการล็อคสิทธิ์ คือ มีให้เลือกสองแบบ คือ ปลดล็อครายบุคคล และปลดล็อคแบบไฟล์ .csv ซึ่งเป็นการปลดล็อคทีละหลายๆคน ดังภาพต่อไปนี้

 

ขั้นตอนการปลดล็อคการลงทะเบียนเรียน

กรณีที่ ไม่สามารถปลดล็คอได้ระบบจะทำการแจ้งเตือนทันทีเมื่อทำการกรอกรหัสนิสิตเรียบร้อยแล้ว (เฉพาะการปลดล็อคแบบรายบุคคล) ดังภาพต่อไปนี้

หลังจากนั้นให้ทำการกรอกข้อมูลการปลดล็อคให้ครบ และโดยเลือกรายการปลดล็อคให้ตรงกับ หากนิสิตดังกล่าวไม่มีข้อมูลการล็อคสิทธิ์ของปีการศึกษา ภาคการศึกษาและรายการล็อคดังกล่าว จะมีข้อความแจ้งว่า "ไม่พบข้อมูลการล็อคสิทธิ์" จึงทำให้ไม่สามารถปลดล็อคได้เพราะไม่มีรายการล็อคอยู่แล้ว

การปลดล็อคแบบไฟล์

รายงานผลการบันทึก

ยืนยันข้อมูลการล็อคสิทธิ์

หลังจากนั้นเมื่อยืนยันการปลดล็อคสิทธิ์ และคลิกปุ่มตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการล็อคแล้วระบบจะทำการ redirec ไปที่หน้า Upload file เพื่อทำรายการต่อไป สิ้นสุดการปลดล็อคสิทธิ์