Dashboard

statistics, charts and events

พนักงานมหาวิทยาลัย

345 คน 49.36%
20% Complete

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

173 คน 24.75%
20% Complete

ลูกจ้างโครงการจ้างเหมาฯ

124 คน 17.74%
20% Complete

พนักงานราชการ

27 คน 3.86%
20% Complete

นิสิตสหกิจศึกษา/ฝึกงาน

10 คน 1.43%
20% Complete

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

5 คน 0.72%
20% Complete

ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

5 คน 0.72%
20% Complete

พนักงานมหาวิทยาลัย (ข้าราชการเปลี่ยนสภาพฯ)

3 คน 0.43%
20% Complete

ข้าราชการ

2 คน 0.29%
20% Complete

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์

1 คน 0.14%