คณะ จำนวนนิสิต ล็อคลงทะเบียน ผ่อนผัน กยศ. ทุนยกเว้นฯ ชำระเงินสด
คน เงิน คน เงิน คน เงิน คน เงิน คน เงิน คน เงิน
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เปรียบเทียบข้อมูลจำนวนเงินเข้าวิทยาเขต

นิสิตทั้งหมด กำหนดสิทธิ์ กยศ.+เงินสด คงเหลือ/เกิน
คน เงิน คน เงิน คน เงิน คน เงิน
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00