Dashboard

statistics, charts and events

พนักงานมหาวิทยาลัย

348 คน 49.64%
20% Complete

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

182 คน 25.96%
20% Complete

ลูกจ้างโครงการจ้างเหมาฯ

122 คน 17.40%
20% Complete

พนักงานราชการ

19 คน 2.71%
20% Complete

นิสิตสหกิจศึกษา/ฝึกงาน

10 คน 1.43%
20% Complete

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

5 คน 0.71%
20% Complete

ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

5 คน 0.71%
20% Complete

พนักงานมหาวิทยาลัย (ข้าราชการเปลี่ยนสภาพฯ)

3 คน 0.43%
20% Complete

ข้าราชการ

2 คน 0.29%
20% Complete

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์

1 คน 0.14%