บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

Enter any username and password.

Forget Password ?

Enter your e-mail address below to reset your password.

Sign Up

การขอเพิ่มบัญญชีเข้าใช้งานระบบจัดการข้อมูลผู้ได้ระบทุกการศึกษา จะต้องดำเนินการโดย ทำหนังสือผ่านต้นสังกัดเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเพิ่มบัญชีใช้งานระบบ พร้อมระบุว่าต้องการจัดการทุนอะไรบ้าง มายัง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง เท่านั้น จึงจะสามารถใช้งานระบบได้